Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Σ.Φ.Ω.Π.

Κυψέλη - γραφεία ΣΦΩΠ

Ο Σύλλογος Φίλων Ωδικών Πτηνών Ημαθίας ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2006 και έχει ως έδρα του τη πόλη της Βέροιας. Τα γραφεία του συλλόγου βρίσκονται στο κέντρο της Βέροιας στη περιοχή της Κυψέλης, έναν χώρο που περιστοιχίζεται από πλατάνια με τρεχούμενα νερά, γήπεδο μπάσκετ, παιδική χαρά, αμφιθέατρο, συντριβάνι και πολύ πράσινο. Είναι εντεταγμένος στην ΕΟΟ - Ελληνική Ορνιθολογική Ομοσπονδία.

Sillogos Filon Odikon Ptinon (Club of friends of Songbirds) was founded in April 2006, in city of Veria. The club's offices are located in the Centre of Veria in Kipseli, a space surrounded by trees with running waters, basketball court, playground, amphitheatre, fountain and very green. Belongs in EOO - Hellenic Ornithological Federation.

Οι σκοποί του συλλόγου είναι: η διάδοση, διατήρηση, εκτροφή των ωδικών πτηνών, τόσο στη περιφέρεια της κεντροδυτικής Μακεδονίας όσο και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και Κύπρο. Μέλη του ΣΦΩΠ μπορούν να εγγραφούν αποστέλλοντας αίτηση όλα τα φυσικά πρόσωπα, που έχουν ή επιθυμούν να έχουν ωδικά πτηνά.

The purposes of the society are: dissemination, conservation, breeding of songbirds, in the region of central-west Macedonia and across the rest of Greece and Cyprus. All persons, who have or wish to have songbirds can be member of SFOP by sending an application form.

Ο ΣΦΩΠ διοργανώνει κάθε χρόνο ετήσιο τοπικό διαγωνισμό και έκθεση πτηνών συντροφιάς. Παράλληλα συμμετέχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, με πολλές διακρίσεις μελών του. Ο ΣΦΩΠ ανέλαβε τη διοργάνωση του 14ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος πτηνών συντροφιάς της ΕΟΟ για το έτος 2010, στην Εύξεινο Λέσχη Ποντίων στο Πανόραμα Βέροιας, με ελεύθερη είσοδο στο κοινό 10-11-12 Δεκεμβρίου 2010.

SFOP organizes every year a local exhibition of pet birds. At the same time participate in the National Championship, with many distinctions. SFOP organized the 14th National pet birds of EOO for the year 2010, in Efxinos Leshi Pontiacs in Panorama Veria , with free entrance to the public 10-11-12 December 2010.

Ήδη στα 6 πρώτα χρόνια λειτουργίας του, μέλη του συμμετείχαν στο 56ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της COM, στο Hasselt του Βελγίου, στο 26ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της ΕΕ, στη Nitra της Σλοβακίας, στο 57ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της COM, στη Piacenza της Ιταλίας, στο 58ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της COM, στο Matosinhos της Πορτογαλίας και τον Ιανουάριο του 2012 στο 60ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της COM, στη πόλη Αγκουαντούλθε της Αλμερία στην Ισπανία, όπου με τον εκτροφέα του Κοσμή Κωνσταντίνο, κατέκτησε το 1ο του χρυσό Παγκόσμιο μετάλλειο στη κατηγορία τύπου και θέσης, στη ράτσα Norwich μελανινικό με 93 βαθμούς. Επίσης συμμετέχει με 19 μέλη του και 50 πουλιά στο 61ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Hasselt του Βελγίου.

Already in the first 6 years of operation, SFOP's members participated in the 56th World Championships of COM, in Hasselt, Belgium, in 26th European Championship, in Nitra Slovakia, the 57th World Championships of COM, in Piacenza, Italy, at the 58th World Championships of the COM, in Matosinhos, Portugal and in January 2012 in the 60th World Championship of COM in the city of Almeria in Spain, where his member Kosmis Konstantinos, won the gold World medal in Section type and position, in Class Norwich melanik 93 points. SFOP also participates with 19 members and 50 birds in the 61st World Championships in Hasselt, Belgium.

60ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα COM - Almeria, Spain January 2012

Ο ΣΦΩΠ ανέλαβε μέσω της COM Hellas και της ΕΟΟ και σε συνεργασία με τις Τουρκία, Μάλτα, Βουλγαρία το 2o Διεθνή Μεσογειακό Πρωτάθλημα υπο την αιγίδα της Παγκόσμιας Ορνιθολογικής Συνομοσπονδίας COM. Ο Διεθνής αυτός διαγωνισμός είναι ετήσιος και διεξάγεται κυκλικά τη 2η εβδομάδα του Νοεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στη Κωνσταντινούπολη μεταξύ 5-11 Νοεμβρίου 2012, με συμμετέχουσες τις χώρες μέλη της COM. Το 2ο Διεθνές Μεσογειακό Πρωτάθλημα θα πραγματοποιηθεί απο το ΣΦΩΠ μεταξύ 3-10 Νοεμβρίου 2013.

SFOP undertook through COM Hellas and EOO in cooperation with Turkey, Malta, Bulgaria the 2nd International Mediterranean Championship under the auspices of COM. This is an International Bird Show and follow an annual cycle (2nd week of November every year). First show was held in Istanbul between 5-11 November 2012. The 2nd International Mediterranean Bird Show will be held from SFOP between 3-10 November 2013 in Greece.

Ο ΣΦΩΠ έχει τη χαρά να έχει στα μέλη του τον 1ο Διεθνή Έλληνα κριτή της Παγκόσμιας Ορνιθολογικής Συνομοσπονδίας COM-OMJ στη κατηγορία χρώματος. Ο κος Καλαμαράς Σπύρος, κατόπιν επιτυχών εξετάσεων στο Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας, το Νοέμβριο του 2012, αναγνωρίστηκε σε Διεθνή κριτή COM-OMJ και είναι ο 1ος Έλληνας κριτής μέλος της Ένωσης Κριτών της ΕΟΟ και της COM Hellas που φέρει αυτό το τίτλο.

SFOP has the pleasure to have between his members, the 1st International Greek judge of World Ornithological Confederation COM-OMJ in Section D. Mr. Spiros Kalamaras, after successful tests in Reggio Emilia, Italy, in November 2012, was recognized as International Judge COM-OMJ and is the 1st Greek judge member of the EOO's Union of Judges. His is the 1st member of EOO and COM Hellas bearing this title.

Kalamaras Spiros, Judge COM-OMJ, Section D

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα διαδικτυακό τόπο συνάντησης για όλους του φίλους των ωδικών πτηνών. Η ανταλλαγή απόψεων / πληροφοριών και εμπειριών αποτελεί βασική γνώση για τον αρχάριο αλλά και τον έμπειρο εκτροφέα που αναζητά γνώσεις σχετικά με την διατροφή, διαχείριση, αναπαραγωγή των καναρινιών και όλων των ωδικών πτηνών γενικότερα.

This page is an online meeting place for all the friends of songbirds. The exchange of opinions/information and experience is basic knowledge for the beginner and the experienced keeper who seeks knowledge about nutrition, management, breeding of Canaries and all songbirds.